ایده آل ترین ماده صنعت پلاستی سایز برای مخلوط شدن با pvc  می باشدکه برای تولید وسایل پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه به علت حساسیت استفاده از مواد کاملاٌ بهداشتی در تولید وسایل پزشکی استفاده از TOTM در اولویت قرار گرفته است.